Lof / Advocatuur is een eenmanszaak en stelt zich ten doel: uitoefenen van advocatuur voor bedrijven en particulieren, gespecialiseerd in civiel- en strafrecht.

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Lof / Advocatuur, met inbegrip van iedere aanvullende opdracht en iedere vervolgopdracht.
 • Uitsluitend Lof / Advocatuur geldt als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 • Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever (“cliënt”). Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de wijze waarop die al dan niet zijn uitgevoerd geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Lof / Advocatuur tegen dergelijke aanspraken van derden.
 • Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis (waaronder een nalaten wordt begrepen) voordoet waarvoor Lof / Advocatuur aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door Lof / Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico dat Lof / Advocatuur in verband met die verzekering draagt.De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Lof / Advocatuur is afgesloten bij Nationale Nederlanden (Prinses Beatrixlaan 35, Postbus 90504, 2509 LM Den Haag) met als verzekerde bedragen: € 500.000,- (beroepsrisico), € 1.250.000,- (kantoorrisico (AVB), telkens per aanspraak, waarbij geldt dat voor in enig verzekeringsjaar bij de maatschappij ingediende aanspraken niet meer wordt vergoed dan een bedrag gelijk aan tweemaal het verzekerde bedrag. Een kopie van de betreffende polis ligt op het kantoor ter inzage.
 • Indien bij de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor  Lof/ Advocatuur aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door Lof /Advocatuur afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico dat Lof /Advocatuur in verband met die verzekering draagt. Een kopie van de betreffende polis ligt op het secretariaat ter inzage .
 • Indien Lof / Advocatuur voor schade geen aanspraak heeft onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Lof / Advocatuur beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van € 25.000,-.
 • Lof / Advocatuur is bevoegd om bij de uitvoering van een opdracht één of meer personen te betrekken die niet aan Lof / Advocatuur verbonden zijn. Voor eventuele fouten van die personen is Lof / Advocatuur niet aansprakelijk. Indien die personen in dat kader algemene voorwaarden van toepassing verklaren en hun aansprakelijkheid beperken, is Lof / Advocatuur bevoegd om die algemene voorwaarden en die aansprakelijkheidsbeperking mede namens cliënt te aanvaarden.
 • Lof / Advocatuur is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien cliënt op het moment waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Lof / Advocatuur.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht om schadevergoeding te vorderen in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Lof / Advocatuur aansprakelijk is.
 • Lof / Advocatuur neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die naar aanleiding van de totstandkoming en uitvoering van haar dienstverlening onverhoopt ontstaan, worden beslecht volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Uitleg over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is op verzoek verkrijgbaar.
 • Voor de uitvoering van de opdracht wordt aan cliënt honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting in rekening gebracht.
 • Lof / Advocatuur is telkens bevoegd om een voorschot te verlangen, al dan niet onder opschorting van haar werkzaamheden voor cliënt, dan wel bepaalde daarvan, totdat het bedrag van het voorschot is ontvangen. De gevolgen van die opschorting komen volledig voor rekening en risico van cliënt. Lof / Advocatuur is gerechtigd om het bedrag van het voorschot niet eerder te verrekenen dan met de einddeclaratie in de betreffende zaak.
 • Betaling van de declaratie dient binnen de daartoe gestelde termijn en zonder beroep op opschorting of verrekening te geschieden. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is cliënt in verzuim, waardoor en wegens welke enkele vertraging cliënt naast de hoofdsom wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten (15% over het openstaande bedrag van de declaratie) verschuldigd is. In dat geval is Lof / Advocatuur gerechtigd het verschuldigde bedrag te verrekenen met de gelden die Lof / Advocatuur ten behoeve van cliënt onder zich heeft en/ of hebben. Ook is het Lof / Advocatuur dan toegestaan om haar werkzaamheden voor cliënt op te schorten totdat het openstaande bedrag is ontvangen. De gevolgen van die opschorting komen volledig voor rekening en risico van cliënt.
 • Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die personen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Lof / Advocatuur betrokken zijn en/ of zijn geweest.
 • De verhouding tussen Lof / Advocatuur en cliënt wordt ten volle beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die eventueel tussen partijen ontstaan, worden in eerste instantie voorgelegd aan de rechtbank te Noord-Holland.